Zasady korzystania z Serwisu Internetowego silesiaorthodontics.pl

§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego silesiaorthodontics.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka Ortho Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej jako „Ortho Partners lub Silesia Orthodontics”) z siedzibą w Katowicach (40-094), ul. Juliusza Słowackiego 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.Katowice, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000905989, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie Silesia Orthodontics.
 2. Serwis silesiaorthodontics.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez Silesia Orthodontics, nawiązanie kontaktu z Silesia Orthodontics, oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez Silesia Orthodontics.
 3. Ramy prawne przetwarzania przez Silesia Orthodontics, danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

 

§2 Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do Silesia Orthodontics dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.
 3. Silesia Orthodontics/Usługodawca – oznacza spółkę Ortho Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, o której mowa w § 1.
 4. Baza Wiedzy – oznacza zbiór treści  zgromadzonych w Serwisie, dostępnych w nieograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.
 5. E-book – utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie silesiaorthodontics.pl umieszczoną na serwerze Silesia Orthodontics zawierającą:
  1. Bazę Artykułów;
  2. E-booki;
  3. Podcasty;
  4. Formularz Kontaktowy pod adresem sielsiaorthodontics.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Silesia Orthodontics;
  5. Formularz Kontaktowy – „ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ”, dostępny na Stronie Głównej oraz każdej podstronie, umożliwiający Użytkownikowi wysłanie swoich danych osobowych z prośbą nawiązanie kontaktu przez pracowników Silesia Orthodotnics;
 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego silesiaorthodontics.pl.

 

§3 Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. Silesia Orthodontics upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują Silesia Orthodotnics lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Silesia Orthodotnics prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, relacji handlowych z podmiotami branżowymi,
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Silesia Orthodotnics lub jej kontrahentów.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Wiedzy nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Wiedzy  i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Wiedzy, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują Silesia Orthodotnics lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Silesia Orthodotnics prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania do Silesia Orthodotnics lub upoważniają Silesia Orthodotnics do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.
 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Silesia Orthodotnics zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. Silesia Orthodotnics zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Silesia Orthodotnics nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

 

§4 Odpowiedzialność

 1. Silesia Orthodotnics nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;
  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Silesia Orthodotnics nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.
 4. Silesia Orthodotnics nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.
 5. W żadnym przypadku Silesia Orthodotnics nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

 

§5 Statystyki

Silesia Orthodotnics zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

 

§6 Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez Silesia Orthodotnics technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

 

§7 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Ortho Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej jako „Ortho Partners lub Silesia Orthodontics”) z siedzibą w Katowicach (40-094), ul. Juliusza Słowackiego 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.Katowice, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000905989, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych Silesia Orthodontics poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z Silesia Orthodontics przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.
 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:
  1. w celu realizacji działań marketingowych Silesia Orthodontics w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Silesia Orthodontics w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Silesia Orthodontics wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Silesia Orthodontics.
 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez Silesia Orthodontics do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Silesia Orthodontics obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5
 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Silesia Orthodontics ma prawo żądania od Silesia Orthodontics dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez Silesia Orthodontics ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Silesia Orthodontics przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Silesia Orthodontics stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Silesia Orthodontics są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

 

§8 Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@silesiaorthodontics.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.
 2.  Silesia Orthodontics rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 2.  Silesia Orthodontics zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v2 w wersji invisible w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatnościZasady koszystania.
 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego silesiaorthodontics.pl obowiązują od dnia 01.07.2023